کد خبر: 99066

تاریخ انتشار: 2021/04/29 - 8:18

مردم تنها تعیین کننده سرنوشت شورا؛

شورا اعتبار و نماد مطالبه گری و توسعه یک شهر است

اختصاصی تیتر3:شورای اسلامی شهرها با هدف توسعه ی پایدار شهری و تمرکز زدایی خدمات از شهرداری و سپردن مسئولیت پیشرفت و رشد فرهنگی،عمرانی، اجتماعی و ...

اختصاصی تیتر3:شورای اسلامی شهرها با هدف توسعه ی پایدار شهری و تمرکز زدایی خدمات از شهرداری و سپردن مسئولیت پیشرفت و رشد فرهنگی،عمرانی، اجتماعی و سیاسی یک شهر به شهروندان همان شهر پایه ریزی شده است به عبارتی دقیق تر محوریت شورا در نظام اسلامی بر مبنای پرهیز از تمرکز قدرت و روی آوردن به مشارکت اجتماعی است. در مفهوم مدیریت شهری آنچه بیش از پیش موجب اهمیت این نهاد می گردد عملیاتی شدن سیاست حکومت مردم بر مردم است. در هیچ جای ساختار سیاسی تا به این اندازه این مفهوم پررنگ و پراثر اجرایی نشده است. از این رو هرگونه انحراف و یا موفقیت در این شاکله ی مدیریتی محصول بی تفاوتی و یا جدیت در توجه به آن است که در هر دو رویکرد مردم به عنوان مهم ترین عنصر در جهت دهی به آن محسوب می گردند.

شورای شهر صرفا یک ساختار اداری در اداره و نظارت شهرداری نیست بلکه ناظر بر کلیه مسائل مربوط به یک شهر اعم از گسترش کالبدی، توسعه فضای سبز، امکانات رفاهی و تفریحی و سایر موارد مربوط به شهر می‌شود که حتی با توسعه و رشد شورای شهر در برخی شهرها، شورای شهر به عنوان یک محرک اقتصادی با تدوین و تبیین رویکرد اقتصادی و سرمایه گذاری  نمود و بروز یافته است..

مطاابق اصل هفتم قانون جمهوری اسلامی ایران، شوراهای شهر در کنار مجلس شورای اسلامی و شورای استان از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور می باشد که از اهم وظایف آن می‌توان به برنامه‌ریزی و نظارت در امور اجتماعی و اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، همکاری با مردم، توجه به مقتضیات محلی، انتخاب و نظارت بر شهردار، تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی، ارائه راه‌حل‌های کاربردی، برنامه‌ریزی و نظارت دراداره مراکز تفریحی و فرهنگی و… نام برد.. بر همین اساس و وابسته بودن توسعه و رشد همه جانبه ی یک شهر به این نهاد دموکراتیک، ساخت بدنه ی تصمیم گیرنده و هدایت کننده شورای اسلامی شهر بایستی متشکل از افرادی باشد که در حفظ این امانت و رساندن آن به نقطه مطلوب دغدغه مند بوده همچنین دارای قدرت اجرایی موثر باشند و بر اساس سیاست های شهری صحیح و برنامه ریزی شده حرکت کنند. که در رسیدن به نقطه مطلوب مردم به عنوان تصمیم گیرنده در انتخاب افراد کرسی نشین در شورا در کلیه ارکان و در طول حیات شورا مهم ترین نقش را ایفا می کنند و نکته بین ترین ناظران بر عملکرد شورا هستند يعني جايگاهي كه گروه‌هاي مختلفی از شهروندان در تدوين، اجرا و ارزيابي آن نقش دارند. شورای اسلامی شهرها نماد اعتبار و مطالبه گری آن بوده و رشد و توسعه پایدار یک شهر وابسته به موفقیت عملکرد تیم مدیریت شهری آن می باشد.

محمدرضا متولیان

کارشناس ارشد مسائل شهری و اجتماعی

دیدگاه بسته شده است.

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو